Ảnh đại diện

Thông tin cơ bản

Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh

 Năm sinh: 10/1/1960

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Bắc Ninh

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật

 Điện thoại

 Email: thinhdo@liendoanluatsu.org.vn

Phó Chủ tịch Phan Trung Hoài

 Năm sinh: 12/1/1960

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Hà Nội

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật

 Điện thoại:

 Email: hoaiphan@liendoanluatsu.org.vn

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến

 Năm sinh: 23/1/1963

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Hà Nội

 Học hàm, học vị: Cử nhân Luật

 Điện thoại:

 Email: chiennguyen@liendoanluatsu.org.vn

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trung

 Năm sinh: 05/5/1951

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Kiên Giang

 Học hàm, học vị: Cử nhân Luật

 Điện thoại:

 Email: trungnguyen@liendoanluatsu.org.vn

 

Phó Chủ tịch 

 Năm sinh:

 Dân tộc:

 Quê quán:

 Học hàm:

 Học vị:

 Điện thoại:

 Email:

 

Phó Chủ tịch

 Năm sinh:

 Dân tộc:

 Quê quán:

 Học hàm:

 Học vị:

 Điện thoại:

 Email: