CLB Luật sư TMQT: Hội thảo "Diễn giải và áp dụng CISG trong thực tiễn HĐ mua bán hàng hóa quốc tế

14h:31, ngày 09/13/2017