CÔNG VĂN về việc phối hợp tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW

08h:22, ngày 07/17/2019

Ngày 16/7/2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Công văn số 300/LĐLSVN gửi Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp với Ban Thương trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đên năm 2010.

 

Xin xem nội dung Công văn tại đây.

 

 

 

 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam