CV: V/v tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

11h:42, ngày 05/07/2018

VP