CV: vv tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo đảm thực hiện quyền bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

14h:45, ngày 10/29/2018