CV: vv tổ chức thực hiên Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

16h:51, ngày 12/11/2017

VP