ĐBQH – Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh góp ý Dự thảo luật Chuyển giao Công nghệ (sửa đổi)

08h:40, ngày 06/05/2017

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, ngày 2/6 Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chuyển giao Công nghệ (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Cổng Thông tin Điện tử Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin đăng nguyên văn nội dung góp ý của Luật sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vào dự thảo này.  

Kính thưa: Đoàn chủ tọa kỳ họp

Kính thưa: Quốc hội

Sau khi nghiên cứu dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ và nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhất trí với những nội dung của dự thảo Luật với quan điểm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động chuyển giao công nghệ để thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào Việt Nam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm khâu quản lý thật tốt để ngăn ngừa, hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của quốc gia.

Dự thảo Luật đã được Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu qua kỳ họp trước. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin đóng góp thêm như sau: 

1. Khoản 1 Điều 10 quy định về việc khuyến khích công nghệ cao, máy móc thiết bị có chứa công nghệ cao. Đề nghị làm rõ nội dung này có tương thích với Luật Công nghệ cao không? Vì Luật công nghệ cao có quy định về Danh mục công nghệ được ưu tiên phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo tôi, nên sử dụng các Danh mục đã được ban hành để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất trong thực thi.

2. Trong Điều 10, 11 và 12 đề nghị thống nhất cách dùng cụm từ “chuyển giao công nghệ trong nước” thay cho “chuyển giao công nghệ trong lãnh thổ Việt Nam” để thống nhất với việc giải thích thuật ngữ đã nêu tại khoản 10 Điều 3 của dự thảo Luật.

3. Đề nghị không đưa nội dung điểm g khoản 1 Điều 12 quy định là “Công nghệ không được chuyển giao theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” vào dự thảo luật vì nội dung này đã được quy định trong Luật điều ước quốc tế

4. Về vấn đề nội dung chính của hợp đồng chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 23 cần cân nhắc thêm về một số nội dung sau: Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao, Phạt vi phạm hợp đồng, Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng Cơ quan giải quyết tranh chấp. Vì:

  • Vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận của các bên.
  • Các quy định về giải quyết tranh chấp, phạt vi phạm, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, bảo hành... đã được quy định trong các văn bản pháp luật khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Bộ luật Tố tụng Dân sự. Ngay cả khi các bên không thỏa thuận trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, các bên vẫn có thể áp dụng các quy định liên quan trong các văn bản pháp luật nói trên để thực hiện.

          Vì vậy tôi đề nghị một số quy định về nội dung của hợp đồng chuyển giao công nghệ chỉ nên mang tính chất hướng dẫn, có thể không bắt buộc ghi trong hợp đồng, các bên có thể có thỏa thuận khác. Chúng tôi kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụm từ “có thể” vào Điều 23 của Dự thảo như sau: Hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể bao gồm các nội dung sau:

Thêm từ “có thể” vào nội dung trên cho linh hoạt hơn.

5. Về vấn đề thuật ngữ "cơ quan quản lý nhà nước" được quy định ở Điều 25

Chúng tôi kiến nghị sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25 của Dự thảo là sử dụng cụm từ "cơ quan nhà nước" thay cho cụm từ "cơ quan quản lý nhà nước", cụ thể như sau:

”1. Bên giao công nghệ có các quyền sau đây:

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao;”

          Việc giới hạn trong "cơ quan quản lý nhà nước" như dự thảo sẽ hạn chế quyền của bên giao công nghệ trong việc thực thi các quyền lợi hợp pháp của mình. Hơn nữa để thống nhất nội dung này với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 của Dự thảo cũng quy định "cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

6. Về vấn đề thuế gián thu khác

Tôi đề nghị bổ sung "các loại thuế gián thu khác (nếu có)" vào điểm c khoản 2 Điều 27 quy định về  Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ trong Dự thảo Luật như sau:

          ”Giá bán tịnh được xác định bằng giá bán sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bằng công nghệ được chuyển giao (tính theo hoá đơn bán hàng) trừ đi các khoản sau: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (nếu có); các loại thuế gián thu khác (nếu có); chi phí mua các bán thành phẩm, bộ phận, chi tiết, linh kiện được nhập khẩu hoặc mua ở trong nước; chi phí mua bao bì, chi phí đóng gói, chi phí vận tải sản phẩm đến nơi tiêu thụ, chi phí quảng cáo”.

          Vì cần bổ sung quy định về "các loại thuế gián thu khác" nhằm đảm bảo việc tính giá bán tịnh một cách hợp lý và đảm bảo Dự thảo có thể thích ứng với các thay đổi về chính sách thuế trong tương lai.

7. Cuối cùng, về vấn đề kiểm toán giá chuyển giao công nghệ

          Dự thảo quy định về việc kiểm toán giá chuyển giao công nghệ và thực hiện theo pháp lệnh về thuế và giá. Theo chúng tôi, quy định này chưa hợp lý với lý do sau đây:

  • Các trường hợp phải kiểm toán đã được quy định rõ tại Điều 37 của Luật Kiểm toán Độc lập năm 2012. Quy định của Dự thảo không phù hợp với các quy định trên của Luật Kiểm toán Độc lập.
  • Việt Nam đã có các quy định về chống chuyển giá như Luật quản lý thuế và Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Các quy định về chống chuyển giá nói trên cũng không bắt buộc việc kiểm toán đối với giá trong giao dịch liên kết.
  • Đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước, đã có các quy định pháp lý điều chỉnh như Luật đầu tư công...
  • Việc quy định phải thực hiện theo pháp luật về thuế và giá là không cần thiết, bởi mặc nhiên hoạt động chuyển giao công nghệ phải tuân theo các quy định pháp luật về giá (nếu thuộc trường hợp giao dịch liên kết) và thuế.

    Do vậy chúng tôi kiến nghị cân nhắc việc quy định như Khoản 3 Điều 27 của Dự thảo Luật.

          Tôi xin kết thúc.

          Cảm ơn Quốc hội ./.