Hủy bỏ việc đăng ký bào chữa phải thông báo trong thời hạn 24 giờ

10h:32, ngày 10/02/2017

Đây là quy định mới tại Dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức.

Dự thảo Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC  do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Điều 14 dự thảo Thông tư quy định: Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi hủy bỏ việc đăng ký tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Việc quy định này nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 7, Điều 78 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời gian và hình thức thông báo hủy bỏ đăng ký bào chữa.

Ảnh minh họa

Dự thảo cũng bổ sung cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; bổ sung Kiểm tra viên, Hội thẩm và Thẩm tra viên, cán bộ điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Đồng thời, Dự thảo bổ sung trách nhiệm của Trung tâm và Chi nhánh trợ giúp pháp lý cử người bào chữa trong trường hợp chỉ định bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; sửa đổi, bổ sung trách nhiệm cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và các phương tiện lưu trữ thông tin về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan phối hợp.

Dự thảo cũng bổ sung cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; bổ sung Kiểm tra viên, Hội thẩm và Thẩm tra viên, cán bộ điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Thông tư liên tịch gồm 06 Chương, 24 Điều quy định việc bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thủ tục đăng ký tham gia tố tụng; chỉ định bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý./.

Theo baophapluat.vn