Ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

14h:59, ngày 07/11/2018

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cùng thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác với nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Thỏa thuận hợp tác bao gồm các nội dung chính liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề luật;  công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia tiếp công dân, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở; công tác hợp tác quốc tế (tham gia các đoàn công tác nước ngoài; tham gia các dự án quốc tế; tham gia trong công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia và các Hội thảo về Biển đông…) và các hoạt động khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền và Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh ký Thỏa thuận hợp tác

 

Hình thức hợp tác bao gồm: 1) Trao đổi thông tin qua đường thư điện tử hoặc gửi văn bản, tài liệu về nội dung nêu tại Điều 2 trên đây khi mỗi Bên có nhu cầu; 2) Tham gia tổ chức các hoạt động chung; 3) Mời và cử người tham gia hoạt động của mỗi bên cũng như các hình thức hợp tác khác (nếu có).

Thỏa thuận cũng xác định kinh phí thực hiện do các bên chủ động dự toán, bố trí kinh phí và sẽ thỏa thuận theo từng hoạt động cụ thể.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố và Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trên cơ sở Thỏa thuận này và căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn của từng địa phương để ký kết thỏa thuận hợp tác của địa phương mình.

Lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam sau buổi ký kết

 

Hai bên cũng thống nhất, định kỳ hằng năm, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận; kết thúc giai đoạn tổ chức tổng kết để đề ra phương hướng trong giai đoạn tiếp theo.

Văn phòng Liên đoàn Luật sư VN