Sơ đồ phòng thi viết kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư KV phía Nam đợt 2 năm 2017

13h:51, ngày 12/28/2017

VP