THÔNG BÁO: Mời tham dự khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 27/10/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

12h:45, ngày 10/09/2018

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư VN