THÔNG BÁO: Bổ sung danh sách người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2018 đối với 15 người tập sự có thời gian tập sự từ 30/12/2016 đến 30/6/2018

17h:38, ngày 06/25/2018