THÔNG BÁO Danh sách luật sư hoàn thành, danh sách luật sư chưa hoàn thành và miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư năm 2016

15h:27, ngày 06/14/2017

Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng