THÔNG BÁO: Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2018

15h:29, ngày 12/18/2018

HĐKTKQTSHNLS