THÔNG BÁO: Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt 1 năm 2017

16h:20, ngày 06/07/2017

VP