THÔNG BÁO: Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt 2 năm 2017

10h:52, ngày 12/19/2017

VP