THÔNG BÁO Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019

16h:06, ngày 06/18/2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam