THÔNG BÁO: KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA NAM (ĐỢT 1 NĂM 2017)

16h:15, ngày 07/19/2017