THÔNG BÁO: KẾT QUẢ PHÚC TRA KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC (ĐỢT 1 NĂM 2017)

08h:52, ngày 09/08/2017

HĐKTKQTSHNLS KV PHÍA BẮC