THÔNG BÁO: Số báo danh, số phòng thi và kinh phí tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2018

09h:01, ngày 06/25/2018

HĐKTKQTSHNLS