THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời điểm xác định người tập sự HNLS hoàn thành thời gian tập sự tham dự kỳ KTKQTSHNLS đợt 2/2017

15h:22, ngày 10/27/2017

VP