THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 2 NĂM 2017

10h:06, ngày 10/17/2017

VP