Thông báo vv tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2018

15h:31, ngày 10/12/2018

HĐKTKQTSHNLS