Thông tư số 02 của Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

10h:32, ngày 04/12/2019

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số  02/2019/TT-BTP “Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư”. Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm (thay vì 16 giờ). Việc tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng và miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng cũng được thể hiện trong Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Riêng trong năm 2019, việc đăng tải Kế hoạch bồi dưỡng năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư (quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này) phải được thực hiện trước ngày 14 tháng 6 năm 2019.

 

 

XEM NỘI DUNG THÔNG TƯ TẠI ĐÂY.

 

 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam