07 biểu mẫu trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo

(LSVN) – Thông tư 31/2021/TT-BTTTT có 11 điều, 07 biểu mẫu, đã bổ sung mới 02 điều, 04 biểu mẫu và sửa đổi, bổ sung đối với 03 điều so với Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT.

61f625109dcd6

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022, thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT.

Thông tư 31/2021/TT-BTTTT có 11 điều, 7 biểu mẫu, đã bổ sung mới 02 điều, 04 biểu mẫu và sửa đổi, bổ sung đối với 03 điều so với Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT.

Cụ thể, ban hành kèm theo 07 biểu mẫu trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo gồm:

– Mẫu số 01: Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo;

– Mẫu số 02: Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát;

– Mẫu số 03: Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo;

– Mẫu số 04: Văn bản của cơ quan báo chí, cơ quan công tác mới đề nghị đổi thẻ nhà báo;

– Mẫu số 05: Văn bản xác nhận của cơ quan trước khi chuyển công tác;

– Mẫu số 06: Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo;

– Mẫu số 07: Đơn trình báo mất thẻ nhà báo.

Như vậy, Thông tư 31/2021/TT-BTTTT cũng đã mẫu hóa toàn bộ các văn bản, bảo đảm thuận tiện, rõ ràng, minh bạch (gồm 07 biểu mẫu; bổ sung 04 biểu mẫu so với Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT).

Việc ban hành Thông tư 31/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo. Thông tư cũng hướng tới mục tiêu quy định chặt chẽ về hồ sơ nhằm hạn chế tình trạng cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo cho những trường hợp không bảo đảm đối tượng, điều kiện.