BỘ TƯ PHÁP ĐỀ XUẤT GIẢM BẬC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bộ Tư pháp đề xuất có thể nghiên cứu để cắt giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc hiện nay xuống 5 bậc thuế; cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.