CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022 ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.

Ngày 30-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 7 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chính phủ ban hành quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối  tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Ảnh minh họa.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-1. Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung nêu trên.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, báo cáo, đề xuất kịp thời, đầy đủ với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(Theo plo.vn)