THÔNG BÁO Về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2024

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [8.57 MB]

– PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

– PHỤ LỤC 02. BÁO CÁO KQTSHNLS

– PHỤ LỤC 03. SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ

– PHỤ LỤC 04. MẪU BÌA HỒ SƠ THỰC HÀNH

– PHỤ LỤC 06. GIẤY ĐỀ NGHỊ THAM DỰ THI KTKQTSHNLS

– PHỤ LỤC 07. GIẤY ĐỀ NGHỊ THAM DỰ THI KTKQTSHNLS

– PHỤ LỤC 08. XÁC NHẬN CỦA ĐLS ĐỐI VỚI NTS THI LẠI, HOÃN THI

– PHỤ LỤC 09. MẪU BÌA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA

– ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KIỂM TRA THỰC HÀNH