Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

Kính gửi: Các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề:Pháp luật và thực tiễn về đại diện, đại diện vốn, phân cấp và ủy quyền trong doanh nghiệp”.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: ThS.LS. Bùi Thanh Lam – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Luật sư điều hành Công ty Luật BGI và cộng sự.

3. Số lượng học viên:Dự kiến 100 Luật sư.

4. Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 và từ 14h00 – 16h00 ngày 25/4/2021 (Chủ nhật).

5. Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (Ban tổ chức sẽ gửi đường link qua email cho học viên chậm nhất vào 16h00 ngày 24/4/2021).

6. Kinh phí: Miễn phí.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 23/4/2021 hoặc khi đủ 100 Luật sư.

8. Quyền lợi của học viên lớp

– Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

– Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 04 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo và vắng mặt không quá 01 lần điểm danh/khóa học (Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua camera hoặc gọi tên trả lời câu hỏi)

– Bật camera và ghi rõ họ tên, số thẻ luật sư trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng;

– Nghiêm túc học tập và tuân thủ đầy đủ nội quy lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ email: [email protected]

Thông tin đăng ký bao gồm:

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư

– Email nhận tài liệu và đường link tham gia khóa học

– Điện thoại liên hệ

10. Số lượng dự kiến: 100 luật sư

Thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243.776.5685 (Cao Thị Nga) hoặc email: [email protected]

TUQ. CHỦ TỊCH

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

LS.TS. Nguyễn Đình Thơ