Khảo sát Thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam

Viện Khoa học pháp lý triển khai nhiệm vụ khoa học cấp Bộ về ” Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam theo tinh thần Văn kiện đại hội XIII của Đảng” nhằm mục tiêu hướng tới đề xuất các giải pháp và kiến nghị cụ thể để phát triển dịch vụ pháp lý ở Việt Nam trong thời gian tới theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đóng góp ý kiến khảo sát tại link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewNMbJIu-TDJHi-j-YkRsiFeoz8OtKvFr52LZIHQIq2DM7g/viewform

Rất mong nhận được ý kiến khảo sát từ các Quý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn./,

Thông tin chi tiết:

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới