Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư

(LSVN) – Đoàn Luật sư được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, thiểu số phục tùng đa số; thực hiện tự quản trong hệ thống tổ chức thống nhất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

634196b197381

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua tại phiên họp ngày 26/12/2021 và ngày 19/7/2022 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 856/QĐ-TTg phê duyệt.

Trong đó, tại Điều 17 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư như sau:

– Các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều 61 Luật Luật sư.

– Đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư thành viên trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

– Hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

– Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư.

– Bầu cử luật sư tham dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc; giới thiệu luật sư vào danh sách ứng cử viên bầu vào các cơ quan và các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn.

– Thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tham gia các hoạt động của Liên đoàn; đề xuất ý kiến, kiến nghị về việc củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động của Liên đoàn.

– Được Liên đoàn hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

– Đoàn kết, hợp tác với các Đoàn Luật sư khác để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Việc ban hành nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định về phí, khoản thu và các quy định khác không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

– Các nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

Ngoài ra, về địa vị pháp lý của Đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản. Tên của Đoàn Luật sư bao gồm cụm từ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) và tên tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương nơi Đoàn Luật sư được thành lập.

Đoàn Luật sư được thành lập theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thành viên của Đoàn Luật sư là các luật sư đã gia nhập Đoàn Luật sư theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đoàn Luật sư được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đoàn Luật sư ban hành Nội quy để điều chỉnh quan hệ nội bộ của Đoàn Luật sư.

Đoàn Luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có các quyền, nghĩa vụ thành viên Liên đoàn, được Liên đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chịu sự hướng dẫn, giám sát của Liên đoàn theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ này.

PHƯƠNG HOA