Thành lập 4 câu lạc bộ thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

Trên cơ sở đề án thành lập các câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai vừa thống nhất thông qua việc thành lập 4 Câu lạc bộ, bao gồm: Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ tiếng Hoa, Câu lạc bộ khiêu vũ và Câu lạc bộ bóng bàn.

0536cb ec5428fce15b4c909618f8c228cb2badmv2

Câu lạc bộ tiếng Anh Đoàn Luật sư Đồng Nai

Câu lạc bộ tiếng Anh Đoàn Luật sư Đồng Nai được xây dựng và thành lập nhằm xây dựng môi trường để phát triển nhóm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, thực hành tiếng Anh cho Luật sư thành viên. Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích cho các thành viên tham gia chia sẻ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong hoạt động hành nghề. Đồng thời, hỗ trợ hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của Đoàn Luật sư Đồng Nai.

Thông tin liên hệ Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Họ và tên: Luật sư Trần Văn Khanh;

Địa chỉ: Đoàn Luật sư Đồng Nai;

Số điện thoại: 0918826788.

Câu lạc bộ tiếng Hoa Đoàn Luật sư Đồng Nai

Câu lạc bộ tiếng Hoa Đoàn Luật sư Đồng Nai được xây dựng và thành lập nhằm xây dựng môi trường để phát triển nhóm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa, thực hành tiếng Hoa cho Luật sư thành viên. Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích cho các thành viên tham gia chia sẻ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Hoa trong hoạt động hành nghề. Hỗ trợ hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của Đoàn Luật sư Đồng Nai.

Thông tin liên hệ Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Họ và tên: Luật sư Phan Thanh Hoàng;

Địa chỉ: Đoàn Luật sư Đồng Nai;

Số điện thoại: 0916581001.

Câu lạc bộ Khiêu vũ Đoàn Luật sư Đồng Nai

Câu lạc bộ Khiêu vũ Đoàn Luật sư Đồng Nai được xây dựng và thành lập nhằm xây dựng môi trường văn hóa – thể thao lành mạnh cho Luật sư thành viên. Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích cho các thành viên tham gia hoạt động thể dục, thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe,…

Thông tin liên hệ Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Họ và tên: Luật sư Phạm Văn Nghĩa;

Địa chỉ: Đoàn Luật sư Đồng Nai;

Số điện thoại: 0914672799.

Câu lạc bộ Bóng bàn Đoàn Luật sư Đồng Nai

Câu lạc bộ Bóng bàn Đoàn Luật sư Đồng Nai được xây dựng và thành lập nhằm thực xây dựng môi trường văn hóa – thể thao lành mạnh cho Luật sư thành viên. Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích cho các thành viên tham gia hoạt động thể dục, thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe,…

Thông tin liên hệ Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Họ và tên: Luật sư Đỗ Văn Vinh;

Địa chỉ: Đoàn Luật sư Đồng Nai;

Số điện thoại: 0977709989.