THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 20/11/2022

THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 20/11/2022

584cd91f2ec6e898b1d7