Dự thảo quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

(LSVN) – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có trách nhiệm thực hiện theo đúng phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Thống kê năm 2015; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra thống kê về phòng, chống ma túy theo đúng chương trình, kế hoạch, phương án đã được Bộ trưởng phê duyệt.

 

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy. Dự thảo Thông tư này gồm 07 điều; quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân.

61bb5df44923b

Đối tượng áp dụng là các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an xã, phường, thị trấn.

Theo đó, chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy gồm có báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất. Báo cáo thống kê được thực hiện bằng văn bản giấy (gửi trực tiếp, qua giao liên hoặc fax mật) hoặc văn bản điện tử (qua mạng cơ yếu hoặc mạng nội bộ có bảo mật ngành công an hoặc hệ thống phần mềm thống kê công an nhân dân); có họ, tên, chữ ký của cán bộ thống kê và thủ trưởng đơn vị lập biểu mẫu báo cáo thống kê, dấu xác nhận của đơn vị; được phát hành và quản lý theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Công tác thu thập, tổng hợp, gửi báo cáo thống kê được quy định tại Điều 3 dự thảo Thông tư, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin đối với công an cấp xã, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (hoặc đội có chức năng điều tra tội phạm về ma túy) công an cấp huyện, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an cấp tỉnh, Viện Khoa học hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Bộ Công an, nhà tạm giữ công an cấp huyện, trại tạm giam công an cấp tỉnh, trại tạm giam thuộc các đơn vị cấp bộ, các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng…

Cùng với đó, sau khi Bộ Công an triển khai phần mềm thống kê cơ sở dữ liệu về phòng, chống ma túy, công an các đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các biểu mẫu thống kê có trách nhiệm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu trực tiếp vào hệ thống phần mềm thống kê để theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, trường hợp cần bổ sung thông tin thống kê từ công an các đơn vị, địa phương có thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy; thu thập thêm thông tin thống kê ngoài nội dung biểu mẫu thống kê định kỳ theo yêu cầu đột xuất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo, đề xuất Bộ trưởng (qua Văn phòng Bộ) xem xét, quyết định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có trách nhiệm thực hiện theo đúng phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Thống kê năm 2015; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra thống kê về phòng, chống ma túy theo đúng chương trình, kế hoạch, phương án đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này là 11 biểu mẫu để thu thập, tổng hợp, báo cáo thống kê liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên trang Cổng Thông tin điện tử của Bộ