Người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật có được tham dự Kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề không?

Theo quy định hiện hành, người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật có được tham dự Kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư không? Bạn đọc T.Q. hỏi.

63db232029521

Ảnh minh họa.

Nghề Luật sư là nghề cao quý bởi hàm chứa những mục đích và phẩm chất cao đẹp đòi hỏi có trình độ và năng lực cao, có văn hoá và đạo đức trong sáng. Chính vì vậy, “công cuộc tuyển chọn” ra những người đủ điều kiện để thành Luật sư cũng theo đó mà có những quy định khắt khe, chặt chẽ.

Câu hỏi đặt ra rằng những người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật có được tham dự Kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư hay không? Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trường hợp này nhưng qua nghiên cứu các quy định tác giả cho rằng: Người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật sẽ không được tham dự Kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư.

Bởi khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư quy định về điều kiện đăng ký tập sự hành nghề Luật sư. Trong đó, người đáp ứng điều kiện quan trọng nhất đó là “Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;”. Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 10/2021/TT-BTP quy định: “Người đang tập sự hành nghề Luật sư mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải chấm dứt tập sự và không được công nhận thời gian tập sự. Người đã hoàn thành thời gian tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì không được công nhận thời gian tập sự”.

Như vậy, việc người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật có nghĩa rằng “phẩm chất đạo đức” của người này đang bị xem xét, có thể bị kỷ luật, hoặc có thể không bị kỷ luật. Do chưa có kết luận chính thức thì cơ quan chức năng không thể có căn cứ để kết luận người này có phẩm chất đạo đức tốt. Trong khi phẩm chất đạo đức tốt là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để một người được xem xét đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra.

Đặc biệt đây là các quy định về phẩm chất đạo đức. Như vậy, một người không được xác nhận là có phẩm chất đạo đức tốt hoặc không được xác định người đó có đủ tiêu chuẩn về đạo đức đáp ứng điều kiện dự thi thì trong hồ sơ của họ sẽ không đáp ứng được điều kiện nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư.

Mặt khác, giả sử trường hợp người này được tham dự kỳ thi và họ thi đạt kết quả nhưng sau đó họ bị kỷ luật, từ đó kết quả thi sẽ phải hủy bỏ thì rõ ràng việc xác nhận một người đã thực hiện hành vi vi phạm đến mức bị kỷ luật mà vẫn được xác nhận là đủ điều kiện cũng là không phù hợp.

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư quy định những người không đủ điều kiện tham dự kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư. Trong đó, những người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp thì không đủ điều kiện tham dự kiểm tra. Như đã phân tích trên, người tập sự hành nghề Luật sư đang bị xem xét kỷ luật là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 10/2021/TT-BTP, nên sẽ không được tham dự kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư.

Để đảm bảo quyền lợi ích của người tập sự, việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo đối với họ là rất quan trọng.

Luật sư TRẦN VĂN AN

Trưởng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam