Trước 20/10, gửi đại biểu Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(LSVN) – Kế hoạch 329/KH-UBTVQH15 do UBTV Quốc hội ban hành nêu rõ, Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022.

634fc7ec34902

Ảnh minh họa.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án luật. UBTV Quốc hội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Kế hoạch 329/KH-UBTVQH15, UBTV Quốc hội chỉ đạo việc trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cụ thể:

Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở Thông báo kết luận của UBTV Quốc hội; gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra trước ngày 27/9/2022 và gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 01/10/2022.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Văn bản tham gia ý kiến (nếu có) gửi về Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 10/10/2022.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022.

Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường để báo cáo UBTV Quốc hội và gửi Chính phủ trước ngày 30/11/2022.

Đối với các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, UBTV Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau Kỳ họp thứ 4 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật tại phiên họp thứ 18 (tháng 12/2022).

UBTV Quốc hội phân công thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý phục vụ phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 04/2023 của UBTV Quốc hội.

UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023.

UBTV Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật (nếu cần thiết).

UBTV Quốc hội chỉ đạo việc trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đối với các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, UBTV Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

UBTV Quốc hội xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2023.

UBTV Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

UBTV Quốc hội gửi dự thảo Luật đã được chỉnh lý và dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

UBTV Quốc hội chỉ đạo công tác giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.