THÔNG BÁO Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

Kính gửi: Các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề:Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Công anThực tiễn áp dụng và một số vướng mắc”

2. Người hướng dẫn chuyên đề: TS. LS Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

3. Số lượng dự kiến: 300 học viên

+ Biết sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings;

+ Luật sư tham gia các lớp bồi dưỡng miễn phí được ưu tiên theo thứ tự như sau:

– Các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư các tỉnh (58 tỉnh), đặc biệt là Đoàn Luật sư các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, Đoàn Luật sư có khó khăn trong công tác tự tổ chức lớp bồi dưỡng cho các luật sư thành viên.

– Các luật sư thuộc tất cả các Đoàn Luật sư trên cả nước có tuổi đời từ 65 tuổi trở lên và các luật sư có tuổi nghề dưới năm năm kể từ ngày được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư, tính đến ngày đến ngày tổ chức lớp học.

– Các luật sư thuộc các Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng.

4. Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 và 14h00 – 16h00 ngày 27/6/2021 (Chủ nhật).

5. Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (Ban tổ chức sẽ gửi đường link qua email cho học viên chậm nhất vào 10h00 ngày 26/6/2021).

6. Kinh phí: Miễn phí.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 25/6/2021 hoặc cho đến khi đủ số lượng học viên dự kiến.

8. Quyền lợi của học viên

– Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

– Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 04 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo và vắng mặt không quá 01 lần điểm danh/khóa học (Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera hoặc gọi tên trả lời câu hỏi)

– Bật camera quay rõ mặt và ghi rõ số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng;

– Nghiêm túc học tập và tuân thủ đầy đủ nội quy lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ email: [email protected]

Thông tin đăng ký bao gồm:

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư

– Email (BTC sẽ gửi tài liệu và ID, Pass phòng học Zoom cho luật sư qua địa chỉ email này).

(Khi gửi email đăng ký, Luật sư không gửi đầy đủ các thông tin nêu trên được coi là đăng ký không hợp lệ và không được đưa vào danh sách tham gia bồi dưỡng)

Thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243.776.5685 (Cao Thị Nga) hoặc email [email protected]

TUQ. CHỦ TỊCH

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

LS.TS. Nguyễn Đình Thơ